Survey 2018

   Survey 2018

 ( สำหรับผู้ใช้งาน สามารถนำมานับ PE ได้ )

 

 


ลำดับที่ ชื่อแบบสำรวจ เริ่มสำรวจ ครบกำหนด หมายเหตุ
14 แบบสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล บัดนี้  —- Open