Survey 2018

   Survey 2018

 ( สำหรับผู้ใช้งาน สามารถนำมานับ PE ได้ )

 

ลำดับที่ ชื่อแบบสำรวจ เริ่มสำรวจ ครบกำหนด หมายเหตุ
1 แบบสอบถามมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 15 ส.ค. 2561  31 ส.ค. 2561 ปิด
2 ความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561” (e-Resources Survey 2018) 16 ส.ค. 2561 16 ก.ย. 2561 ปิด
3 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 ปิด
4