Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system

No. Name - Surname Status Type
1 นาย เทพทัต เล่าเปี่ยม ผู้สนใจ 4 Day
2 ดร ดาริกา คงฤทธิ์ Lecturer 4 Day
3 นาย สรวิชญ์ ชัยรัตน์ Student 4 Day
4 นาง ภัทรียา พลซา Lecturer 4 Day
5 นาย วิศรุต จันทร์ปรุง Student 1 Day
6 อ. ดร. อรรถบุญญ์​ วัฒน์ธ​รร​มา​วุธ​ Lecturer 1 Day
7 ดร. จุฑามาศ ลิมกุล นักวิจัย 4 Day
8 นาย ปิยะโชค ธนะพงศ์พิทยา Student 1 Day
9 นางสาว คนึงนิจ บุศราคำ Academic 4 Day
10 นาย บวร ตันติวรชัย Academic 4 Day
11 Miss Wittawan Watanasrisin Scientist 4 Day
12 ผศ. วรพันธ์ บุญชัย Lecturer 4 Day
13 ดร. ปรีชญา ตาใจ Lecturer 1 Day
14 นาง กัลยา นิราพาธพงศ์พร Academic 1 Day
15 นางสาว ปิยะนุช ปิยะตระกูล Academic 1 Day
16 นางสาว วราภรณ์ ศรีนาคเอี้ยง Academic 1 Day
17 นางสาว สุกัญญา ชุ่มชื่น ผู้ช่วยวิจัย 4 Day
18 ดร มัสลิน นคไพจิตร Lecturer 1 Day
19 นส วิลาวัลย์ สินธุประภา Lecturer 1 Day
20 ดร. น้ำฝน รักขุมแก้ว Lecturer 1 Day
21 ดร. ชลินันท์ เพ็งสุข Lecturer 1 Day
22 นางสาว อวัสดา สบายดี นักวิทยาศาสตร์ 1 Day
23 นาย วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์ Academic 4 Day
24 นาง อนงค์ นิ่มละมัย Academic 4 Day
25 นางสาว สุวรักษ์ วงษ์โท Academic 4 Day
26 นาย ปัญญา แซ่ลิ้ม Academic 4 Day
27 นางสาว ปวีณา ชื่นวาริน Lecturer 4 Day
28 น.ส. นราวดี ชมภู Lecturer 1 Day
29 ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร Lecturer 1 Day
30 นางสาว กนกทิพย์ ปานสุขสาร Lecturer 1 Day
31 ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา Lecturer 4 Day
32 นาย วรกวี ชุมวรฐายี Student 4 Day
33 นางสาว พนิดา วงศ์ประสิทธิ์ ผู้สนใจ (เภสัชกร) 1 Day
34 นางสาว ทัศนีย์ มั่นอนันต์ทรัพย์ Teaching assistant 1 Day
35 ดร. ภาสรัตน์ คงขาว Lecturer 4 Day
36 นางสาว ชุติมา ชาญประเสริฐ ผู้ช่วยวิจัย 4 Day
37 นางสาว สูรอยดา อาบูบากา ผู้ช่วยวิจัย 4 Day
38 นาย กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ Lecturer 1 Day
39 รศ. นริศรา จันทราทิตย์ Lecturer 1 Day
40 ผศ.ดร ขนิษฐา ศรีนวล Lecturer 4 Day
41 นายธเนศ สังข์ศรี Student 4 Day
42 นางสาว ศรัณย์พร ตัณฑวนันท์ นักวิทยาศาสตร์ 4 Day
43 นาย กันต์ พรรัตนานนท์ Student 4 Day
44 ดร. มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล Lecturer 1 Day
45 นาย พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม Lecturer 4 Day
46 นาย มณฑล วิสุทธิ Lecturer 4 Day
47 นาย ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ Academic 1 Day
48 นางสาว ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร Academic 4 Day
49 นางสาว ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์ Academic 4 Day
50 นางสาว จรินทร์พร คำสุข เภสัชกร 1 Day
51 ผศ สุเชาวน์ ดอนพุดซา Lecturer 4 Day
52 นางสาว ศิริขวัญ พลประทีป Lecturer 4 Day
53 นางสาว เพชรร้อย เพชรเรียง Academic 4 Day
54 ดร. ศุภกาญจน์ รัตนกร Lecturer 4 Day
55 ดร. กฤติกา แก้วจำนง Lecturer 4 Day
56 สพ.ญ. วิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล รับราชการ 4 Day
57 ดร. นฤมล เข็มกลัดเงิน Lecturer 4 Day
58 นาง พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ Lecturer 4 Day
59 ผศ.ดร.ภก สมจริง รุ่งแจ้ง Lecturer 1 Day
60 นาย ธนภัทร พรสุขจันทรา Student 4 Day
61 ผศ ดร นิธิมา สุทธิพันธุ์ Lecturer 4 Day
62 รศ.ดร. สุชาดา สุขหร่อง Lecturer 4 Day
63 นางสาว อรพิน จันตะแสง Student 1 Day
64 นางสาว สุรินทร บุญอนันธนสาร Lecturer 4 Day
65 ดร. ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล Academic 1 Day
66 นาย วีรกรณ์ แสงไสย์ Academic 1 Day
67 นางสาว เบญจวรรณ รัตวัตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 4 Day
68 ดร. นิสรา กิจเจริญ Lecturer 1 Day
69 นาย พิริยะ กลั่นแก้ว นักวิจัยผู้ช่วย 4 Day
70 นาง อัญชลี ตันติเวทเรืองเดช นักวิทยาศาสตร์ 4 Day
71 ผศ.ดร. รัตยา ลือชาพุฒิพร Lecturer 4 Day
72 รศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา Lecturer 4 Day
73 อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิช Lecturer 4 Day
74 นาย ทศธน จรูญรัตน์ Lecturer 4 Day
75 ดร. พรรวณา ขุนโนนเขวา นักวิจัยหลังปริญญาเอก 4 Day
76 ดร. ปิยธิดา อำนวยการ (สำรอง 1) Lecturer 4 Day
77 ดร. จุฑามาศ อาจนาเสียว (สำรอง 2) Lecturer 4 Day
78 นางสาว วรรณา กะหวัง (สำรอง 3) Student 4 Day
79 นางสาว ธัญญรัตน์ พรมเล็ก Lecturer 1 Day
80 นาย ธันวา วงษ์สุก Academic 1 Day
81 นาย ศรัทธวัฒน์ บุญเฉลียว (สำรอง 4) Student 4 Day
82 นางสาว จันทนา แสงแก้ว Lecturer 1 Day
83 นางสาว จิราพร ขวัญมุณี Lecturer 1 Day
84 นาย ศรัณยู คำเมือง Academic 1 Day
85 ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์ นักวิทยาศาสตร์ 1 Day
86 ดร. ดวงมณี แสนมั่น Lecturer 1 Day
87 ดร. จุฑาพร สังวาลย์เล็ก (สำรอง 5) Lecturer 4 Day
88 ดร. พัฒนพงษ์ ทัดทา (สำรอง 6) Lecturer 4 Day
89 นาย โชคดี วงศ์บริสุทธิ์ (สำรอง 7) research assistant 4 Day
90 รศ.สพ.ญ.ดร. สุทธาสินี ปุญญโชติ (สำรอง 8) Lecturer 4 Day
91 นางสาว มัธย์ฤน โล่ทอง (สำรอง 9) Student 4 Day
92 นางสาว ณัฐพร เสือเงิน ผู้ช่วยวิจัย 1 Day
93 ดร. จิตรวรรณ ไทยประสิทธิ์ นักวิจัย 4 Day