Meet The Director #5

No. Name - Surname Type Office / Program
1 นายจอมขวัญ สองทวี Supporting Staff หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
2 นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ Supporting Staff หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 นายประวุฒิ จิบโคกหวาย Supporting Staff หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4 นาวสาวรุจิรดา เตชะวืเศษ Supporting Staff งานสื่อสารองค์การฯ
5 นายเอกรับ รอดภัย Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
6 นางสาวศันศนีย์ หิรัญจันทร์ Supporting Staff หน่วยสื่อสารองค์การ
7 นายสอาจ ทองคุ้ม Supporting Staff งานบริหารจัดการ
8 นางสาวเชาวนี พันธุ์ลาภะ Supporting Staff หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
9 นายบุญเรือง ศรีเสมอ Supporting Staff หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
10 ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ Lecturer/Researcher MB
11 นางสาวนราพร ศิรินนท์ธนเวช Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
12 ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
13 ว่าที่ร.ต.ญ.อัญชลิกา พลคิด Supporting Staff หน่วยตลัง พัสดุและรายได้
14 นางสาวสุรีรัตน์ ชินกุลประสาน Supporting Staff หน่วยตลัง พัสดุและรายได้
15 นางกัญญา ภานุพินธุ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
16 ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
17 นางภาดา ทองศรี Supporting Staff หน่วยตลัง พัสดุและรายได้
18 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนจันทร์ Supporting Staff หน่วยตลัง พัสดุและรายได้
19 นางสาวพีระยา ทองเย็น Supporting Staff หน่วยตลัง พัสดุและรายได้
20 นางสาวพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
21 นาง นารี บุญสันเทียะ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคชีน
22 นายชาตรี มานะอุดมการ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
23 นายนายไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
24 นาย ตรี เขียวเภกา Supporting Staff งานบริจัดการ
25 นายมานพ แก้วประเสริฐ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
26 นายณรงค์ ทองน้อย Supporting Staff งานบริหารจัดการ
27 นาย วัลลถ. รอดบุญลือ Supporting Staff บริหารจัดการ
28 Ajarn. kusol pootanakit Lecturer/Researcher MGGE
29 นายนายวิโรจน์......ว่องไว Supporting Staff งานบริหารจัดการ
30 นายสุชาติ มันตะสูตร Supporting Staff บริหารและธุรการ
31 นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
32 รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม Lecturer/Researcher MGGE
33 ดร.ศุภจิต สระเพชร Lecturer/Researcher กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล
34 รศ.ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ Lecturer/Researcher กลุ่มกุ้ง
35 รศ. ดร. ชาติชาย​ กฤตนัย Lecturer/Researcher MB
36 รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา Lecturer/Researcher MBSB
37 ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง Lecturer/Researcher ศูประสาทวิทยาศาสตร์
38 นางณิษา โพธิสัตย์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
39 นางสุปราณี สุขกมลสันติพร Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
40 นาง กัญญารัตน์ โคตรทา Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
41 นายวสุ โพธิสัตย์ Supporting Staff บริหารและธุรการ สถาบันฯ
42 นายนฤชา ปานสวัสดิ์ Supporting Staff งานบริหารและธุรการ สถาบันฯ
43 ดรดวงนภา ก่อวนิช Lecturer/Researcher ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ
44 นางสาวเพ็ชรินทร์ แพเรือง Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
45 นางสาววดี ร่ำรวย Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
46 นายวินัย ขำโคม Supporting Staff งานบริหารจัดการ
47 นางสาวสมพร ไทยยิ่ง Supporting Staff กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
48 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
49 นายชูเกียรติ คงคานนท์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
50 นายนพดล มาชมสมบูรณ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
51 นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
52 นายชะเอม ไพเราะ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
53 นายกุศล เพ็ชรทรัพย์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
54 นายวัชระ สร้อยคำ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
55 นางมัณฑนา ผิวงาม Supporting Staff ศูนย์วิจัยธษลัสซีเมีย
56 นายฉลองรัตน์ โนรี Lecturer/Researcher สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล / หลักสูตรพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
57 นายเชษฐา ดิสปัญญา Supporting Staff งานบริหารการจัดการ ฯ
58 นางณัฐวรรณ ศรีจินดา Supporting Staff งานบริหารจัดการ
59 นางสาวผ่องศรี สว่างสุขสกุล Supporting Staff งานบริหารจัดการ
60 ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล Lecturer/Researcher สาขาเกษตรฯ
61 รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล Lecturer/Researcher ์Neuroscience
62 นางสาวนูรมีฮะห์ หินนะ Supporting Staff TRC
63 นางสาวแก้วเกล้า บรรจง Supporting Staff หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
64 นางสมทรง พึ่งสุขแดง Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
65 นางศศิธร พรมเมศ Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
66 นางสาวศิริพร มนต์เกษมศิริ Supporting Staff หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
67 นางกานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
68 รองศาสตราจารย์วิภา จึงจตุพรชัย Lecturer/Researcher MGGE
69 นายพิลาวัลย์ ทองสมคิด Supporting Staff ทรัพยากรบุคคล
70 นางพรพรรณ สิรังคประชา Supporting Staff ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
71 Dr.Pimwalan Techaikool Lecturer/Researcher Center for Biomedical Instrument
72 ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์ Lecturer/Researcher ชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล
73 Miss.Panichanat Yatbantung Supporting Staff หน่วยคลัง พัสดุและรายได้
74 Miss.Pitchapat Hanprab Supporting Staff หน่วยคลัง พัสดุและรายได้
75 นางสาวไพรัช ทองงาม Supporting Staff กลุ่มสาขาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล
76 นายยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ Supporting Staff งานบริหารและธุรการ
77 อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
78 อ.ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ Lecturer/Researcher TRC
79 น.ส.เฉวียง ม่วงแก้ว Supporting Staff บริหารจัดการ
80 นางสาวสัณห์จิรา จันทรพรชัย Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
81 นางสาวดวงนภา วัลยาภรณ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
82 นายอำนาจ ชะนะมา Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
83 นายสุธรรม อิททรเรืองศร Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
84 น.ส.น.ส.วารี พฤกษ์ชัฎ Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
85 นางสาวชนิกานต์ บุญช่วย Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
86 นางยุพิน สีปาน Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
87 misskornkanok promthep Supporting Staff ART
88 MissTassanee Faisaikarm Supporting Staff ART
89 นางสมศรี ศักดิ์ดี Supporting Staff MB
90 Miss Chinarat Changsangfa Supporting Staff ART
91 นางสาววารี พฤกษ์ชัฏ Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริหารวิชาการ
92 นายสุธรรม อินทรเรืองศร Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
93 นายอำนาจ ชะนะมา Lecturer/Researcher หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
94 Student
95 นางนวลวรรณ พึ่งถนอม Supporting Staff ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
96 ดร.สุจิรา มุกดา Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
97 นางสาวอาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ Lecturer/Researcher เกษตรฯ
98 ดร. นิตวรา วิกัน Lecturer/Researcher MBSB
99 นายกมลชนก ทับทอง Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
100 นายวันชัย คณิตวิทยานันท์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
101 นายประกอบ กรับทอง Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
102 นายจำนงค์ กล่ำเสือ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
103 นางจุฬารัตน์ จีนสมุทร์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
104 นางสุรัตน์ ปุณยหทัยกุล Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
105 นายณัฐกร กาญจนบริรักษ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
106 นางสาวอรอุมา ศรศิริวงศ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
107 MrHtut Htut Htoo Supporting Staff Office of Research and Innovation Affairs
108 นายธีรพร ชูรอด Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
109 นางสาวศศิธร ม่วงอิ่ม Supporting Staff วิจัยไวรัส
110 MissPloenphit Promma Supporting Staff MB
111 นางสาวใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ Supporting Staff หน่วยบริหารงานวิจัย
112 นางอัญชลี นิรชานนท์ Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
113 นางนารีรัตน์ เนียมทอง Supporting Staff หน่วยบริหารงานวิจัย
114 นางสาวณัฐติยา เดชพรหม Supporting Staff หน่วยบริหารงานวิจัย
115 นายประกอบ กลับทอง Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
116 ดร.วรรณภา สอนใจ Lecturer/Researcher Molecular Medical Biosciences
117 MissAtitaya Hitakarun Student MGGE
118 นายคมกฤข เตียเจริญ Supporting Staff สำนักงานผู้อำนวยการ งานบริหารจัดการ
119 ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ Lecturer/Researcher สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล
120 Prof.Duncan R. Smith Lecturer/Researcher Molecular Medical Biosciences Cluster
121 นางสาวฉวีวรรณ ฉิมวัย Supporting Staff สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล
122 รศวิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ Lecturer/Researcher Neuroscience
123 นางสาวพรรณี ปรีดากาญจน์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
124 นางสาวสุกลณี สุภาพ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
125 นางสาวพจมาน สิทธิไพศาลกุล Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
126
127 Assistant Professor Sukonthar Ngampramuan Lecturer/Researcher Neuroscience
128 ผศ.นริศร กิติยานันท์ Lecturer/Researcher MB
129 นางสาวนูรมีฮะห์ หินนะ Supporting Staff TRC
130 สุพรสุพรอยู่วัด Supporting Staff งานบริหารจัดการ
131 น.สฉวีวรรณ ฉิมวัย Supporting Staff กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล
132 ดร.คคนางค์ บูรณะอำนวย Lecturer/Researcher กลุ่มสาขาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล