Meet The Director #5

No. Name - Surname Type Office / Program
1 นายจอมขวัญ สองทวี Supporting Staff หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
2 นางสาวพจมาน สิทธิไพศาลกุล Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
3 นางกานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
4 นางสาวอาภาพร Lecturer/Researcher MB
5 นางยุพิน สีปาน Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
6 นางสาววารี พฤกษ์ชัฏ Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
7 นายบุญเรือง ศรีเสมอ Supporting Staff หน่วยสัตว์ทดลอง
8 นายสุธรรม อินทรเรืองศร Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
9 ดร.ภัทรันดา จารีย์ Lecturer/Researcher Institute of Molecular Biosciences
10 ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
11 ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
12 ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
13 Mrs.Arpa Eiamkum Supporting Staff Academic and Courses Development, Office of Research and innovation Affair.
14 ว่าที่รต.ญ.อัญชลิกา ยวนะปุณฑ์ Supporting Staff บริการวิชาการ
15 นางสาวสุรีรัตน์ ชินกุลประสาน Supporting Staff บริหารจัดการ
16 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนจันทร์ Supporting Staff บริหารจัดการ
17 นางภาดา ทองศรี Supporting Staff บริหารจัดการ
18 Asst ProfKusol Pootanakit Lecturer/Researcher MGGE
19 รศ. ดร.ปนัดดา บุญเสริม Lecturer/Researcher MGGE
20 นางสมทรง พึ่งสุขแดง Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
21 นางศศิธร พรมเมศ Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
22 ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ Lecturer/Researcher MB
23 นางอรทัย นามละมูล Supporting Staff MB
24 นางสาวฉวีวรรณ ฉิมวัย Supporting Staff MB
25 นายวินัย ขำโคม Supporting Staff งานบริหารจัดการ
26 นางสาวเพ็ชรินทร์ แพเรือง Supporting Staff งานบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
27 นางสาววดี ร่ำรวย Supporting Staff งานบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
28 น.ส.พรรณี ปรีดากาญจน์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
29 น.ส.อิสริยาภ์ ดิษยะวงษ์วราง Supporting Staff สำนักงานผู้อำนวยการ
30 นางสาวเชาวนี พันธุ์ลาภะ Supporting Staff บริหารจัดการ
31 นายภูชิต โนนจุ้ย Lecturer/Researcher Biomed/MGGE
32 ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
33 นายสมภพ ลีตะชีวะ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
34 รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล Lecturer/Researcher NS
35 ดรดวงนภา ก่อวนิช Lecturer/Researcher ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ
36 Dr.Vorasith Siripornpanich Lecturer/Researcher Research Center for Neuroscience
37 MR.Umnaj Chanama Supporting Staff Management unit of innovation and academic service, Research and Innovation development work
38 รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ Lecturer/Researcher MGGE
39 นางสาวแก้วเกล้า บรรจง Supporting Staff หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ / งานบริหารจัดการ
40 นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
41 นางสมทรง พึ่งสุขแดง Supporting Staff ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
42 นางสาวสัณห์จิรา จันทรพรชัย Supporting Staff ศูนย์วิิจัยและพัฒนาวัคซีน
43 นางสาวดวงนภา วัลยาภรณ์ Supporting Staff ศูนย์วิิจัยและพัฒนาวัคซีน
44 นางสาวสุกลณี สุภาพ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
45 นายเอกรัฐ รอดูภัย Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
46 ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
47 ดร.ศุภจิต สระเพชร Lecturer/Researcher MB
48 นายฉลองรัตน์ โนรี Lecturer/Researcher MGGE
49 นางพรพรรณ สิรังคประชา Supporting Staff ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
50 นางมัณฑนา ผิวงาม Supporting Staff ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
51 Assoc. Prof.Wipa Chungjatupornchai Lecturer/Researcher MGGE
52 อ.ดร.ศิริรัตน์ กุมาร Lecturer/Researcher SB
53 นางสาวณัฏยา ศรีสวัสดิ์ Lecturer/Researcher MB
54 นายธีรพร ชูรอด Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
55 นางสาวนราพร ศิรินนท์ธนเวช Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
56 Mr.Htut Htut Htoo Supporting Staff Office of Research and Innovation Management
57 นายกมลชนก ทับทอง Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
58 นายวันชัย คณิตวิทยานันท์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
59 นางสุรัตน์ ปุณยหทัยกุล Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
60 นางจุฬารัตน์ จีนสมุทร์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
61 นางสาวอรอุมา ศรศิริวงศ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
62 นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
63 นายชะเอม ไพเราะ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
64 นายกุศล เพ็ชรทรัพย์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
65 ดร.ชลธิชา ใสสว่าง Lecturer/Researcher -
66 นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
67 นายประวุฒิ จิบโคกหวาย Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
68 นายประกอบ กรับทอง Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
69 นายจำนงค์ กล่ำเสือ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
70 นางสาวไพรัช ทองงาม Supporting Staff กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด
71 รศ.ดร.ชาติชาย กฤตนัย Lecturer/Researcher MGGE
72 นายณรงค์ ทองน้อย Supporting Staff งานบริหารจัดการ
73 นางณัฐวรรณ ศรีจินดา Supporting Staff หน่วยบริหารและธุรการ งานบริหารจัดการ
74 นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
75 MissSansanee hiranchan Supporting Staff Office of General Management
76 นายยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
77 ดร.นิตวรา วิกัน Lecturer/Researcher SB
78 ดร.อติชาต กวดกิจการ Lecturer/Researcher Virology
79 นางสาวอาทิตยา หิตการุญ Student MGGE
80 ดร.วรรณภา สอนใจ Lecturer/Researcher Virology
81 ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล Lecturer/Researcher กลุ่มวิจัยกุ้ง สาขาเกษตร
82 นางนวลวรรณ พึ่งถนอม Supporting Staff Protein (lab.อ.ชาติชาย)
83 Mr.Poramut Thamprechavai Student Research Center for Neuroscience
84 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
85 นายวัชระ สร้อยคำ Supporting Staff ศูนยฺ์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
86 นายชูเกียรติ คงคานนท์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
87 นายนพดล มาชมสมบูรณ์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
88 นางสาวณัฐฑริกา บัวสุวรรณ Supporting Staff ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
89 นายเชษฐา ดิสปัญญา Supporting Staff บริหาร ฯ
90 นางณิษา โพธิสัตย์ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
91 นางสุปราณี สุขกมสันติพร Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
92 นายวสุ โพธิสัตย์ Supporting Staff สำนักงานบริหาร สถาบันฯ
93 นางกัญญารัุตน์ โคตรทา Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
94 นายประกอบ กลับทอง Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
95 ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์ Lecturer/Researcher การเกษตร
96 นางนารีรัตน์ เนียมทอง Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
97 นางสาวใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
98 นางสาวณัฐติยา เดชพรหม Supporting Staff งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
99 นางสาวชุติมา เทพฤทธิ์ Lecturer/Researcher SB
100 นายปรีดี สุดรัก Supporting Staff งานบริหารจัดการ
101 นายสอาจ ทองคุ้ม Supporting Staff งานบริหารจัดการ
102 นางสาวเฉวียง ม่วงแก้ว Supporting Staff งานบริหารจัดการ
103 นางสุพร อยู่วัด Supporting Staff งานบริหารจัดการ
104 นายมานพ แก้วประเสริฐ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
105 นายวิโรจน์ ว่องไว Supporting Staff งานบริหารจัดการ
106 นายคณาธิป มีทวี Supporting Staff งานบริหารจัดการ
107 นายไพโรจน์ วิริยะบุญญาพิวาทย์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
108 นายนฤชา ปานสวัส Supporting Staff งานบริหารจัดการ
109 นายวัลลพ รอดบุญลือ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
110 นายตรี เขียวเภกา Supporting Staff งานบริหารจัดการ
111 นางสาวคคนางค์ บูรณะอำนวย Lecturer/Researcher กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สาขาการเกษตรระดับโมเลกุล
112 นายสุชาติ มันตะสูตร Supporting Staff สำนักงานผู้อำนวยการ
113 นางพิลาวัลย์ ทองสมคิด Supporting Staff บริหารจัดการ
114 นางสาวเพ็ญศรี หงษ์ทอง Supporting Staff บริหารจัดการ
115 นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ Supporting Staff บริหารจัดการ
116 นางสาวฉวีวรรณ ฉิมวัย Supporting Staff กลุ่มงานวิจัยชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล
117 รศ.ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ Lecturer/Researcher กลุ่มวิจัยกุ้ง
118 รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา Lecturer/Researcher SB
119 ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก Lecturer/Researcher MGGE/SB
120 นาง นารี บุญสันเทียะ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
121 นางกัญญา ภานุพินธุ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
122 นายชาตรี มานะอุดมการ Supporting Staff ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
123 นางสาวนราพร ศิรินนท์ธนเวช Supporting Staff หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
124 ดร.สุจิรา มุกดา Lecturer/Researcher ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
125
126 นางสาวผ่องศรี สว่างสุขสกุล Supporting Staff งานบริหารจัด
127 นางสาวผ่องศรี สว่างสุขสกุล Supporting Staff งานบริหารวิจัย
128 นางสาวผ่องศรี สว่างสุขสกุล Supporting Staff งานบริหารจัดการ
129 Dr.Alita Kongchanagul Lecturer/Researcher MB
130 นางสาวพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ Supporting Staff งานบริหารจัดการ
131 นายณรงค์ ทองน้อย Supporting Staff บริหารจัดการ