Home

การศึกษา/การสมัคร
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

   เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร

   Survey 2018

   ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมงาน มุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

   เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล” 

   ภาพข่าว

    ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

    รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร

    International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018: วันที่ 6 สิงหาคม 2561:

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รางวัลในโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561