• Institute of Molecular Biosciences (MB), Mahidol University.

อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ใน หอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 37

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ใน หอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 4–15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี ให้ผู้ร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการใช้งานของเครื่องมือช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทั้งการวางแผนบริหารจัดการเครื่องมือและการปฏิบัติการของบุคลากรด้านการแพทย์ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Read more

MU Grad Quality Assurance @MB

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในโครงการ MU Grad Quality Assurance ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ผ่านการถ่ายทอดจากบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ต้นทุนหลักสูตร (Unit Cost) การเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Soft Skills) การเพิ่มโอกาส/ช่องทางการสื่อสาร อันก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการงานด้านสารสนเทศของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงจุดอีกด้วย

Read more

ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561: ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย และหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยฝุ่นเซลล์และเอ็กโซโซมในโรค ต่าง ๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications” ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

Read more

i Meet4

SSTP 2018 Poster

ICU 37 38 1

MB Links

fb   tw   ut   mail

ทุน

MU Links

Other Links

Copyright 2017 © สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล,  มหาวิทยาลัยมหิดล.

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 , ศาลายา, นครปฐม 73170, ประเทศไทย. Tel: 66 (0) 2441-9003 to 7, Fax : 66 (0) 2441-1013 

114815
Today9