ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
(Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

Writing a research manuscript & Responding to reviewers comments

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องบริการอัตโนมัติสำหรับจำหน่ายสินค้า/บริการ ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “สงกรานต์เบิกบานใจ ประจำปี 2562

Student Science Training Program 2019

ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Special Seminar in Neuroscience “Molecular approaches to achieve healthy aging”

การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

“โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2562”

   Online application open Now – April 30, 2019

   ภาพข่าว

มหิดลเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

PA-Visit 2019 | ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 Meet the Director # 5th :“เป้าหมายที่ท้าทาย คือ มีพัฒนาการของผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อสังคม ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างยั่งยืน”

Congratulations! Prof.Dr.Banthit Chetsawang has been honored with Mahidol Alumni Achievement 2018

Congratulations! Dr.Pranee Fucharoen has been honored with Mahidol Thayakorn Awards 2018

 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ผู้ได้รับรางวัล

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

    งานวางพวงมาลา “วันมหิดล” : วันที่ 24 กันยายน 2561

    ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

    รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รางวัลในโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

   รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กร ระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561

   รับชม VDO งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ในหัวข้อ “Engineering viruses and microbes: turning our foes to friends”

  จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

   ข่าวเก่า 

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สืบสานวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

งานจ้างออกแบบโครงการงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อเป็น Co-working space and maker space มหาวิทยาลัยมหิดล 

  Special Seminar

  Special Seminar

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Microbiome”

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

    ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไปเข้ารับฟังการชี้แจง

    ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
และเข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (PA-Visit)

   โครงการงานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน [ตั้งแต่ 17 – 24 ธ.ค.2561]