ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

CVD serves as a WHO-approved Reference Laboratory on serology and virology for dengue and JE viruses. CVD collaborates with Thai researchers and vaccine industries form several countries to launch both basic and applied research on dengue and JE diseases and their vaccine development.

    Academic Members

อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
  Head of Center for Vaccine Development

อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ

ดร.สมภพ ลีตะชีวะ

อ.ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์