ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

We conduct innovative research on basic, applied, and clinical aspects of neurobiological basis of behavior, brain development and function, molecular neurobiology, neurodegeneration, and mental health problems.

    Academic Members

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
  Head of Research Center for Neuroscience

ดร.ชุติกร นพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์