กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

กิจกรรม “สงกรานต์เบิกบานใจ ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
(Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

Writing a research manuscript & Responding to reviewers comments

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องบริการอัตโนมัติสำหรับจำหน่ายสินค้า/บริการ ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Student Science Training Program 2019

Special Seminar in Neuroscience “Molecular approaches to achieve healthy aging”

การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

“โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2562”

   Online application open Now – April 30, 2019